افسانه طارق

 • نام اسب :

  افسانه طارق

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نامشخص

 • سن :

  نامشخص

 • نژاد :

  نامشخص

 • شماره میکروچیپ :

  956000008048082

 • محل نگهداری :

  نامشخص

 • مالک :

  نامشخص

 • شماره تماس مالک :

  نامشخص

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۱۲