نیکان

 • نام اسب :

  نیکان

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  نامشخص

 • نژاد :

  نامشخص

 • شماره میکروچیپ :

  985170002908867

 • محل نگهداری :

  نامشخص

 • مالک :

  نامشخص

 • شماره تماس مالک :

  نامشخص

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸