فیگا روجی

 • نام اسب :

  فیگا روجی

 • نام پدر :

  شلدریم

 • نام مادر :

  فابلوس لیدی جی

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  3

 • نژاد :

  عرب مصری

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  شوش

 • مالک :

  محمد مرادی

 • شماره تماس مالک :

  نامشخص

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۵/۱۵